Khobar, Al-Rakah ASh Shamaliyah
Alwalid Ibn Salamah St., Al Khalidiyah Ash Shamaliyah Dammam 32232, Dammam
Sales: 8007525252
Sunday 08:00 - 13:00 15:30 - 21:00
Monday 08:00 - 13:00 15:30 - 21:00
Tuesday 08:00 - 13:00 15:30 - 21:00
Wednesday 08:00 - 13:00 15:30 - 21:00
Thursday 08:00 - 13:00 15:30 - 21:00
Friday Closed
Saturday 08:00 - 13:00 15:30 - 21:00